آشنايي با جداسازهاي لرز ه اي

آشنايي با جداسازهاي لرز ه اي و تاثير آنها بر عملكرد پلها

موجود

پرداختی: 14,500 تومان

توضیحات محصول

توانايی و مزايای جداگرهای لرزهای بعنوان ابزار کنترل غيرفعال نيروهای زلزله که به طراحان اجازه می دهد نيروهای زلزله وارد بر پايه ها و کوله های پل را کاهش داده و يا متعادل کنند،به خوبی به اثبات رسيده است. با توجه به انواع خسارتهای وارد بر پلها در زلزله های گذشته که عمدتًا بواسطه تخمين نادرست نيروهای زلزله می باشد، از اين جداگرها میتوان به نحو مؤثری دربهسازی پلهای موجود و يا طراحی پلهای جديد واقع در نواحی لرزه خيز بهره برد.

 

 


نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: