آموزش ساخت رباط

ه معرفی انواع رباط

موجود

پرداختی: 10,000 تومان

توضیحات محصول

در این فایل اول به معرفی انواع رباط پرداخته و بعد از آن به معرفی بخشهای الکتریکی رباطها و بع د معرفی بخشهای مکانیکی رباطها، معرفی قطعات الکتریکی و اتصالات و منتاژ میپردازیم.