ادوات رطوبت سنجی - humidity

ادوات رطوبت سنجی

موجود

پرداختی: 5,000 تومان

توضیحات محصول

مقدمه
مقیاس رطوبت
اندازه گیری رطوبت
سایکرومتر ساده بدون تهویه مصنوعی
سایکرومتر ساده با تهویه مصنوعی
اندازه گیری های سایکرومتری
ترتیب قرائت سایکرومترها  
هنگام قرائت سایکرومترها
منابع خطا در سایکرومترها
رطوبت سنج موئی
تغییر طول مو در اثر تغییر رطوبت  
رطوبت نگار موئی    


نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: