ایرانیان باستان چگونه ازدواج میکردند؟

ایرانیان باستان چگونه ازدواج میکردند

موجود

پرداختی: 4,750 تومان

توضیحات محصول

15 صفحه با فرمت pdf   

فهرست

مقدمه .................................................................................................................................... 4
ایرانیان باستان چگونه ازدواج می کردند ........................................................................................ 5
اقسام ازدواج در ایران باستان ...................................................................................................... 6
سفره گواه گیری )سفره عقد(در ایران باستان ................................................................................... 7
سفره گواه معمولا سبز رنگ و شامل موارد زیر است: ...................................................................... 7
همسریابی در ایران باستان .......................................................................................................... 8
ایرانیان، پیشتاز آیین ازدواج ....................................................................................................... 9
بخش کلوب ازدواج تبیان ................................................................................................................
باستان .................................................................................................................................... 8
ایرانیان، پیشتاز آیین ازدواج ....................................................................................................... 9
بخش کلوب ازدواج تبیان ........................................................................................................... 9
خواستگاری ........................................................................................................................... 9
نامزدی ................................................................................................................................ 10
عروسی .............................................................................................................................. 10
سفره ی پیمان)گواه( یا عقد .......................................................................................................................................... 10
پا انداز )پاگشا( ...................................................................................................................... 12
پا تختی ............................................................................................................................... 13
نتیجه .................................................................................................................................. 14
منابع: ....................................................................................................................................


مشخصات فنی

ایرانیان باستان چگونه ازدواج میکردند؟: 15 صفحه با فرمت pdf

نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: