ایمنی در برق

ایمنی در برق

موجود

پرداختی: 2,500 تومان

توضیحات محصول

فهرست مطالب

 

مقدمه 
 تأ ثیر فرکا نس در برق گرفتگی
 تأ ثیر برق گرفتگی بر روی قلب از نظر فیزیولوژی 
 اتصال زمین و مقاومت آن

انواع الکترود های زمین
روش های حفا ظت در مقا بل برق گرفتگی

مقدمه:
ایمنی در برق
تعریف ایمنی:مجموعه کارهایی را که یک فرد یا یک گروه اجرایی درارتباط با شبکه ها و دیگرتأ سیسات توزیع نیرو انجام میدهد و از

حوادث برای افراد و تأسیسات جلوگیری نما ید و حد ا کثر راندمان را در پی داشته باشد ایمنی در برق گویند.
برای جلو گیری از حوادث افراد باید به نکات زیرتوجه کنند:
۱ . توجه دقیق به اجرای آموخته های مر بوط به اصول و مقررات ایمنی در واحد های اجرایی و احیای فرهنگ ایمنی در بین کار گران
۲ . توجه به ضرورت اطاعت محض از

کلیه مقررات ایمنی 
۳ . توجه به لزوم استفاده از وسایل ایمنی سالم و کامل به طور مستمر

شوک الکتریکی:
زمانی اتفاق می افتد که قسمتی از بدن شخص بخشی از مدارهای الکتریکی شود و از آن جریان برق کافی عبور کند
عبور جریان الکتریکی از بدن انسان بستگی به وضعیت فیزیکی آن دارد. ممکن است شوک الکتریکی به سوختن بدن منجر شود و این در شرایطی است که فرکانس الکتریکی زیاد باشد. که متأسفانه فرکانس ۵۰ حد اکثر تأثیرات فیزیکیرا در شخص ایجاد می کند.

و ادامه مطلب.. در 7 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش مخصوص تحقیق  دانش اموزان با قیمت مناسب برای دانلود.

 


مشخصات فنی

ایمنی در برق: 7 صفحه با فرمت word قابل ویرایش

نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: