بررسی رابطه بین شغل با عملکرد سازمانی کارکنان

بررسی رابطه بین شغل با عملکرد سازمانی کارکنان ادارات دولتی

موجود

پرداختی: 15,000 تومان

توضیحات محصول

Contents
چکيده 7
فصل اول 8
مقدمه: 9
بیان مساله 10
اهمیت تحقیق 11
فرضیه های تحقیق: 14
متغیرهای تحقیق: 14
فصل دوم 15
ماهیت رضایت شغلی 18
کارگر چه کسی است ؟ 19
برنامه ریزی برای کار رضایتمندانه 21
خود آگاهی و عزت نفس 22
اصول افزایش کسب اطلاعات شغلی 23
انگیزش شغلی 23
رضایت شغلی 23
ارتباط انگیزش – عملکرد – رضایت 24
تعهد سازمانی 25
مفهوم تعهد 26
انواع تعهد 26
ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی 27
عوامل مؤثر برتعهد سازمانی 30
فصل سوم 36
روش پژوهش 37
جامعه آماری 38
نمونه 38
فصل چهارم 39
یافته های تحقیق: 40
فصل پنجم 43
نتیجه گیری: 44
منابع: 46
 
 


نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: