برگه یادداشت گزارش روزانه سالن های قارچ

برگه یادداشت گزارش روزانه سالن های کشت قارچ دکمه ای

موجود

پرداختی: 5,000 تومان

توضیحات محصول

برگه یادداشت گزارش روزانه که در سه ساعت 8:30 و 16:30 و 24 توسط سالندار ثبت می شود و به تائید سر سالندار و یا مدیر تولید می رسد.


نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: