بیش از 250ایده پولساز

ایده هایی که با هر کدوم از اونا آینده تو تامین میکنی

موجود

پرداختی: 35,000 تومان

توضیحات محصول

سلام دوست عزیز

ورود تو به این صفحه اتفاقی نیست . این ذهن تو و دغدغه توست  که تورو به این سمت کشونده..

قانون کائنات هر کسی رو به سمت ذهنیتش جذب میکنه

 

 

فرصت کسب درآمد (کاملا تضمینی) بیش از250ایده کسب و کار در دو کتاب

ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﯼ ﻭ ﺗﺂﻟﯿﻒ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺣﺎصل 7 ماه تحقیق و بررسی 11 دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد بوده است که اکنون در اختیار شماست.

 

1 – کشاورزی

2 – تولیدی

3 – صنعتی

4 – مشاغل خانگی

5 – کسب و کارهای اینترنتی

ﺁﯾﺎ ﻭﻗﺖ ﺁﻥ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺩﺭﻭﺱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺩﺭﻧﮓ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﻭﺱ ﻣﺮﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

 آﯾﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺁﮔﻬﯽ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﯽ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﺪﻩ ﻭ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻭ ﻃﺮﺣﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﯿﺪ؟

   ﺁﯾﺎ ﺑﺎ ﮔﯿﺎﻩ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺁﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺷﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﺪﻣﺘﯽ 5000 ساله دارد ﻭ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯽ ﺁﺏ ﻭ ﮐﻢ ﺁﺏ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺖ ﺍﺳﺖﺁﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

 

ﺁﯾﺎ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﻧﻮﯾﻦ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺁﮔﺎﻩ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﯼ ﻧﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺛﺮﻭﺕ ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﺪ؟ﺷﯿﻮﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﺪﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﯿﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻕ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ .

 

ﺁﯾﺎ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﭘﺎﯼ ﻣﺮﻍ ﮐﺎﺭﺍﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮﻭﺕ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺫﻫﻨﺘﺎﻥ ﺧﻄﻮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﺩﻩ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭼﻄﻮﺭ؟

ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﻋﻤﺮ ﮔﯿﺎﻩ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁﻥ ﯾﮏ ﮔﯿﺎﻩ ﺍﺳﺘﻮﺍﯾﯽ ﮐﻪ 250 ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺯ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﺎﺑﺘﯽ ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺍﺳﺖ؟

 ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺳﺖ.ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ

.ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﺴﯿﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻫد

 ﭼﻄﻮﺭ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺩﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ 200 ایده و فرصت موجود در این کتاب همان ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﯿﺪ؟

ﯾﻘﯿﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺫﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺧﻼﻕ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯼ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭﯼ ﺑﮑﺮ ﺁﺷﻨﺎ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

لازم به ذکر میدونم که اینو بگم قیمت هرکدوم از این ایده ها مبلغی در حدود 20000 تومان میباشد پس اگر بازار کارش رو بشناسید میتونید این ایده هارو به تنهایی بفروش برسونید

 هر ایده شامل توضیحاتی است که تمام جوانب کار ، سرمایه مورد نیاز ، میزان سود دهی و... را توضیح خواهد داد .

 ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳﻔﺎﺭش ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ :

دو فایل pdf ،یکی حاوی کتاب معرفی شده و دیگری هدیه ما به شما و در مجموع بیش از 500صفحه کتاب و بیش از 400 ایده خود اشتغالی

قیمت این محصول با ارزش خیلی کمتر از کاربرد آن است .امروزه که قیمت چاپ کتاب خیلی بالاست  این خرید میتواند به سود شما باشد.

شاید الان که این مطلب و میخونی جرقه ای باشه درذهنت برای زندگی تازه و پر از موفقیت تو.

نکته : لطفا کتاب هارو در طول یک هفته با دقت بخونید صدرصد درهایی تازه رو بره روی شما باز میکند و ذهنتان را درگیر خلاقیت میکند. و باعث میشود حتی خودتان ایده جدیدتر و بهتری  رو کشف کنید.

 


نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: