ترجمه مقاله انگلیسی: امن کردن یک شبکه منطقه محلی ب

ترجمه مقاله امن کردن یک شبکه منطقه محلی به وسیله IDPS منبع باز

موجود

پرداختی: 8,000 تومان

توضیحات محصول

عنوان مقاله انگلیسی: Securing a Local Area Network by IDPS Open Source

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

سال : 2017

عنوان فارسی مقاله: 

امن کردن یک شبکه منطقه محلی به وسیله IDPS منبع باز

Abstract
We present in this paper different architectures of IDPS. We will also discuss measures that define the effectiveness of IPS a
finally the very recent work of standardization and homogenization o IPS. The purpose of this work is the design and the
realization of an IDPS (intrusion detection and prevention system) inspired from natural immune systems. The study of
biological systems to get inspired from them for the resolution of computer science problems is an axis of the artificial
intelligence field which gave rise to robust and effective methods (ants colonies, genetic algorithms, neuron networks…) by their
natural function, the immune system’s the interest of researchers in the intrusion detection field, taking into account the
similarities of NIS (Natural Immune System) and IDPS objectives.
Within the framework of this work, we conceived an IDPS inspired from natural immune system and implemented by using a
directed approach. A platform was developed and tests were carried out in order to assess our system performances.

چکیده

ما در این مقاله ، معماری های مختلف IDPS را ارائه می کنیم.همچنین معیارهایی که موثر بودن IPS را تعریف می کنند ، مورد بحث قرار خواهیم داد و نهایتا جدیدترین کار در زمینه استانداردسازی و همگن سازی IPS را شرح خواهیم داد.هدف این اثر ، طراحی و تحقق یک IDPS ( سیستم جلوگیری و تشخیص نفوذ ) الهام گرفته شده از سیستم های ایمنی طبیعی است.مطالعه سیستم های زیستی به منظور الهام گرفتن از آنها برای وضوح مسائل علم کامپیوتر ، محوری از زمینه هوش مصنوعی است که باعث به وجود آمدن روش های قدرتمند و موثر ( کلونی مورچه ، الگوریتم های ژنتیک ، شبکه های عصبی و ... ) توسط کارکرد طبیعی شان شده است و سیستم ایمنی مورد علاقه محققان در زمینه تشخیص نفوذ بوده و شباهت های NIS ( سیستم ایمنی طبیعی ) و اهداف IDPS را نیز به حساب آورده است.

در چارچوب این اثر ، یک IDPS الهام گرفته شده از سیستم ایمنی طبیعی را ادراک کرده ایم و با استفاده از یک رویکرد مستقیم ، آن را پیاده سازی کرده ایم.یک پلت فرم پیاده سازی شده بود و آزمون ها انجام شده بود تا عملکردهای سیستم ما را ارزیابی نماید.

کلمات کلیدی : سیستم ایمنی طبیعی ، سیستم های امنیتی ، سیستم جلوگیری از نفوذ ، سیستم تشخیص نفوذ ، سیستم ایمنی مصنوعی ، مشخصات .


نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: