جزوه کلاسی درس ادب فارسی در ادب جهان

تدریس درس به درس جزوه دکتر رحیمی

موجود

پرداختی: 20,000 تومان

توضیحات محصول

جلسه 8 درس ادب فارسی در ادب جهان دکتر رحیمی در تاریخ 16/8/98ساعت 11-30/12

صفحه 103 مقاله بیت الحکمت

کار تحقیق و جمع اوری:

بیت الحکمت را شرح دهید؟

بیت الحکت در نهایت بنام مامون تاسیس شد هارون الرشید بعدا شد مامون و در زمان هارون الرشید ترجمه زیاد سروسامان نداشت و در آنزمان فقط اثار عربی را ترجمه میکردند و مامون امد و گفت اونجایی که ترجمه میکنند بنام بیت الحکمت نامگذاری کردند . محل تجمع دانشمندان و مترجمین بود.

سه کاری که در بیت الحکمت انجام میشد؟

1-خزانه کتاب

2-محل کار ترجمه

3-محل کار دانشمندان

4-مرکز پژوهشهای علمی

شرط لازم ترجمه در ان زمان چه بود؟

............................. و

 

نظر مترجمان نسبت به فن ترجمه چی بود؟( سوال امتحانی*)

 

شعر شماره 184:

دوبیتی معروف خیام

"How sweet is mortal Sovranty!" - think some

Others - "How blest the Paradise to come!"

Ah, take the Cash in hand and waive the Rest;

Oh, the brave Music of a distant Drum!

 

گویند کسان یهشت با حور خوش است                  من میگویم که آب انگور خوش است

این نقد بگیر ودست از ان نسیه بشوی                  کاواز دغل شنیدن از دو خوش است

 

نقد:

 

 

 

 مقاله بیت الحکمت:

 

حنین ابن اسحاق که بود؟

 

 

 

چگونه از ترجمه های قدیمی برای ترجمه های جدید استفاده میکردند؟

 

 

 

 

سوال امتحانی: با اصطلاحات در قدیم چه میکردند؟

 

 

ترجمه در زمان هخامنشیان چه طوری بوده است؟

ترجمه در زمان پاتیان چگونه بوده است؟

 

ترجمه در زمکان ساسانیان چگونه بوده است؟


مشخصات فنی

ادب فارسی در ادب جهان: 42

نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: