طراحی شالوده های ساختمان

با توجه به پلان در نظر گرفته شده در نقشه های اجرايی پروژه, محدوديتی از نظر وجود همسايه نمی باشد پس بدليل عدم وجود برون محوری در پی های گوشه و کناری

موجود

پرداختی: 2,000 تومان

توضیحات محصول

با توجه به پلان در نظر گرفته شده در نقشه های اجرايی پروژه, محدوديتی از نظر وجود همسايه نمی باشد پس بدليل عدم وجود برون محوری در پی های گوشه و کناری, تمام شالوده ها بصورت منفرد در نظر گرفته شده اند. شالوده ها همانند ستونها تيپ بندی شده و شامل 4 تيپ شالودة گوشه, کناری در راستای قاب خمشی(x), کناری در راستای ديوار برشی(y) و شالوده های ميانی است.

برای ديوار برشی بعلت وجود نيروهای زياد يک شالودة نواری طراحی شده است.

مقاومت مجاز زمين برابر با 270 کيلونيوتن بر مترمربع و جنس زمين از نوع 2(شن و ماسة متراکم) می باشد. بعلت متراکم بودن زمين روی گيرداری دورانی ستون متکی بر شالودة منفرد حساب شده است, ولی بعلت مقادير بسيار ناچيز اين لنگرهای گيرداری که از آناليز ساختمان بدست آمده اند, از آنها صرفنظر شده است. ولی حتی با اين وجود پای ستون را نمی توان صددرصد گيردار فرض نمود مگر اينکه حجم شالوده  نسبتاً بزرگ و شالوده متکی بر بستر سنگی باشد, که در اينجا چنين نيست.

برای تمامی شالوده های فوق مقدار پوشش بتن روی آرماتور برابر با 75 ميليمتر در نظر گرفته شده است. قبل از اجرای عمليات آرماتوربندی و قالب بندی شالوده, روی بستر خاکی تسطيح شده, يک لايه بتن مگر با عيار 150 کيلوگرم بر مترمکعب به ضخامت 100 ميليمتر بمنظور ايجاد سطح صاف برای پياده کردن محور ستونها و همچنين جلوگيری از تداخل خاک به بتن شالوده ريخته می شود.

شالوده های ساختمان را بقرار زير طراحی می کنيم:

 

طراحی شالودة نواری پای ديوار برشی

برای طراحی شالودة پاية ديوار برشی, اصول خمش سادة تيرها با جزئی اختلاف بکار برده شده است.

بار بدون ضريب ناشی از بحرانی ترين بارگذاری(D+L+Ex) برابر با 5542.8 کيلونيوتن می باشد. حال با فرض ضخامت اولية 700 ميليمتر برای شالوده و وزن مخصوص بتن مسلح مساوی 24 کيلونيوتن بر مترمکعب, تنش مجاز موثر باقيمانده برای حمل بارهای ناشی از ديوار برابر می شود با:

 

qe=270-0.7×24=253.2 KN/m2

 

سطح لازم برای شالوده=5542.8/253.2=21.89 m2

 

با توجه به اينکه دهانه ای که ديوار برشی در آن واقع شده است, بطول 5.1 متر می باشد, پس ابعاد پی ديوار بصورت 5.1×4.5 متر انتخاب می شود.

بار ضريبدار ناشی از بحرانی ترين بارگذاری(D+1.2L+1.2Ex) برابر با 5735.58 کيلونيوتن محاسبه می شود در اينصورت تنش فشاری تماسی برای بارهای نهايی برابر می شود با:

qu=5735.58/(4.5×5.1)=249.92 KN/m2


با داشتن مقدار فوق و اينکه ضخامت ديوار بر شی برابر با 250 ميليمتر می باشد, لنگر خمشی و نيروی برشی در مقاطع بحرانی مربوطه برابرند با:


با توجه به پوشش 75 ميليمتری در شالوده ها, d=700-75=625mm که داريم:

در اين طراحی سعی شده است که شالوده طوری طراحی گردد که احتياج به ميلگردهای برشی نداشته باشيم و مقاومت برشی Vc بزرگتر از Vu باشد, چون قرار دادن ميلگردهای برشی در شالوده ها غالباً از لحاظ اجرائی غيراقتصادی است.

Vc=0.2Фc√fcbd=0.2×0.6×5×1000×625×10-3=375 KN/m > 374.88 KN/m


نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: