فیبر نوری چیست؟

فیبر نوری

موجود

پرداختی: 15,000 تومان

توضیحات محصول

مقاله ای کامل در رابطه با فیبر نوری

 

فصل اول:آشنای با فیبر نوری

1-1 تاریخچه

1-2 فیبر نوری چیست؟

1-3 مزایای فیبر نوری

1-4 معایب فیبر نوری

1-5 کاربرد های فیبر نوری

 

فصل دوم:فیزیک فیبر های نوری

2-1 نور چیست؟

2-2 تعاریف و قوانین نور

2-2-1ضریب شکست

2-2-2تابش،انعکاس و انکسار

2-2-3قوانین اسنل

2-3 حالت های مختلف تابش نور در دو محیط مختلف

2-4 انتقال نور در فیبر نوری

2-5 زاویه ی پزیرش

 

فصل سوم:ساختمان فیبر نوری

3-1 ساختمان فیبر نوری

3-2 خصوصیات سلیکای گداخته

3-3 انواع فیبر نوری

3-3-1انواع فیبر نوری از نظر اشعه ی گذرنده از آن

3-3-2انواع فیبر نوری از نظر حفاظت

3-3-3انواع فیبر نوری از نظر محل استفاده

3-3-4انواع فیبر نوری از نظر ماده ی سازنده ی آن

3-4 فیبر نوری چگونه ساخته میشود

 

 فصل چهارم:چگونگی انتقال پیام

4-1 چگونگی انتقال پیام

4-1-1منشاء پیام

4-1-2مدولاتور

4-1-3منبع نور حامل

4-1-4تزویج کننده کانال(ورودی)

4-1-5کانال ارتباطی

4-1-6تزویج کننده کانال(خروجی)

4-1-7آشکار ساز

5-2 جنبه های طراحی مکانیکی

5-3 تزویج کننده

5-3-1 تزویج کننده عدسی

5-3-2تزویج کننده سر به سر

5-4 اتصال فیبرهای نوری به صورت دائیم

5-4-1اتصال فیبرهای نوری به صورت دائیم به روش هم جوشی

5-4-2اتصال فیبرهای نوری به صورت دائیم به روش قفل شدن

نتیجه گیری

خلاصه

منابع

 


مشخصات فنی

مقاله ای کامل در رابطه با فیبر نوری: 161 صفحه

نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: