مقاله تعلیم و تربیت در دوره پسا کرونا

حركت به سوي رويكردهاي نوين در آموزش عالي ايجاب كرده است بسياري از دانشگاه هاي جهان از فناوري آموزش مجازي در ارائه دوره ها استفاده كنند. اين پژوهش درصدد واكاوي پديده آموزش مجازي و بررسي چالش هاي آن در دانشگاه هاي ايران است.

موجود

پرداختی: 6,000 تومان

توضیحات محصول

چکیده:
حركت به سوي رويكردهاي نوين در آموزش عالي ايجاب كرده است بسياري از دانشگاه هاي جهان از فناوري آموزش مجازي در ارائه دوره ها استفاده كنند. اين پژوهش درصدد واكاوي پديده آموزش مجازي و بررسي چالش هاي آن در دانشگاه هاي ايران است.
مواد و روش ها: با استفاده از روش پژوهش پديدارشناسي، نمونه گيري هدفمند و ابزار مصاحبه عميق نيمه ساختاريافته، ادراكات ذهني 8 نفر از مدرسان دانشگاه هاي مجازي ايران، واكاوي شد. پس از مصاحبه هشتم، اشباع نظري حاصل گرديد. داده ها با استفاده از روش كدگذاري تحليل شد و اعتبار يافته ها با سه معيار قابل قبول بودن، قابليت اطمينان و تاييدپذيري به دست آمد.

نتايج پژوهش، چالش هاي آموزش مجازي در دانشگاه هاي ايران را در سه محور اصلي تربيت، خلاقيت و روابط قدرت نشان داد. در محيط مجازي، به دليل فقدان ارتباط رو در رو و الگوگيري دانشجو از استاد و ديگران، زمينه تربيت چندان فراهم نيست. دانشجوي مجازي با امكان مشاهده واكنش هاي روزمره استاد و الگوگيري از سبك اخلاقي و تربيتي او مواجه نمي شود. تمركز آموزش ها بر حفظيات و عدم توجه به يادگيري سطوح بالاتر، امكان پرورش خلاقيت را تضعيف كرده، آموزش مجازي موجب دموكراتيك تر شدن روابط ميان استاد- دانشجو و دانشجو- دانشجو شده، اما همچنان روابط با دانشگاه و روابط ميان استادان را در سطحي حداقل نگاه داشته است.


نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: