مقاله درباره آسیب شناسی کاهش ازدواج در جوانان ‏ ‏
- 15%

مقاله درباره آسیب شناسی کاهش ازدواج در جوانان ‏ ‏

این محصول در مورد اسباب کاهش ازدواج در جوانان و راهکارهای مقابله با آن است.

موجود

قیمت محصول: 7,000 تومان

پرداختی: 5,950 تومان

توضیحات محصول

در این مقاله در بدو امر به تعریف ازدواج و آسیب پرداختم، که بی ارتباط با شروع بحث نبود و تعریف لغوی و اصطلاحی هرکدام بیان شد بعد از آن آسیب شناسی کاهش ازدواج را تعریف کردم و در بخش دوم مقاله انواع آسیب های ازدواج را تعریف کردم و در بخش دوم مقاله انواع آسیب های ازدواج که به دو قسم؛ فردی و اجتماعی تقسیم  می شود را بیان کردم وبعد  به بیان اقسام هرکدام پرداختم، که قسم فردی را به هشت قسم تقسیم نمودم: تحصیلات 2. دوستی های قبل از ازدواج 3. سستی اعتقاد 4. گریزاز پذیرش مسئولیت5. توهمّات 6. تفکّر مادی گرایی 7. خدمت سربازی 8. مشکلات اقتصادی و قسم اجتماعی را به هفت قسم تقسیم نمودم: 1. توقعات 2. چشم و هم چشمی 3. بزهکاری و سابقه بد اجتماعی 4.نگرش به مسائل ازدواج 5. تغییر و نظام ارزشی 6. تمایزات اجتماعی 7. تصویر سازی منفی ازدواج و بعد از بیان این اقسام،در بخش سوم مقاله، راهکارهای مقابله با هر کدام از این اقسام را بیان کردم، و در پایان به جمع بندی و نتیجه گیری تحقیق و پژوهش در مقاله ام رسیدم که نتیجه کلی پژوهشم این شده که این آموزه ها خوب فرا گرفته شود و خوب هم عملی شود تا بحران کاهش ازدواج دربین جوانان از بین برود.


مشخصات فنی

جامعیت: نسبتاً زیاد

نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: