مهارت های مشاوره و روان درمانی
- 10%

مهارت های مشاوره و روان درمانی

آموزش مهارت های مشاوره و روان درمانی

موجود

قیمت محصول: 1,000 تومان

پرداختی: 900 تومان

توضیحات محصول

مهارت های مشاوره و روان درمانی
•كمك كردن به ديگران يكي از شريف ترين فعاليت هاي انساني است. بسياري از مراجعان به اين دليل به مشاور يا درمانگر مراجعه مي كنند كه از ديد خود و ديگران درگير شرايط دشواري هستند كه به خوبي از عهده حل آن برنمي آيند. اين مراجعان نيازمند روشهايي براي كنار آمدن با شرايط دشوار،حل مشكل و فائق آمدن بر آن شرايط هستند.

علت ديگرمراجعه برخي از مراجعان آنست كه آنگونه كه دوست دارند كارآمد نيستند. آنها ازامكاناتي برخوردارند كه از آن استفاده نمي كنند،يا موقعيت هايي دراختيار دارند كه به بسط و توسعه آن نمي پردازند


نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: