هدف گذاری
- 99%

هدف گذاری

چرا گروه بسيار كثيري از افراد جوامع، اين همه احساس ياس، ناكامي، عدم موفقيت، بيماري و ... كرده و در نظرشان هيچ چاره و راهي براي حل

موجود

قیمت محصول: 1,900,000 (-) تومان

پرداختی: 19,000 (-) تومان

توضیحات محصول

97درصد بقيه افراد هر جامعه ، داراي افكار، اهداف، روياها و آرزوهاي پراكنده، مبهم، غير شفاف،و ناپيوسته بوده و همجنين فاقد برنامه ريزي دقيق و عملي براي رسيدن به اهداف پراكنده و مبهم خود هستند. در يك بررسي دقيق 20 ساله دانشگاهي، نتايج حاصله نشان ميدهد كه راندمان حاصله از عملكرد گروه 3 درصدي در تمامي موارد و موضوعات بررسي شده، از مجموع عملكرد 97 درصدي ، بيشتر بوده است. به عالوه همين افراد 3 درصدي، خيلي بيشتر از تك تك افراد 97 درصدي، از توانمندي دروني خود استفاده مينموده اند. افراد 3 درصدي هدفمند، در مقايسه با 97 درصدي غير هدفمند، از احساس رضايت ، خوشبختي، خوشبيني، سالمت جسمي و روحي بسيار بااليي برخوردار بوده اند... افراد اين گروه از نيروي تجسم و تصور خود، بيشتر بهره برداري كرده و ميل و اشتياق فراوان به آنچه ميخواستند، داشته و ميدانستند كه به كجا ميروند و فكر ميكردند كه، همه مشكالت و مسائل دنيا قابل حل هستند، و با اين تفكر، به جنگ مشكالت و نارسايي ها ميرفتند و بر آنها، غلبه ميكردند. 

مقدمه:

چرا با وجود قدرت نامحدود و بسيار عظيم دروني انسان، درصد كمي از افراد از نعمت خوشبختي، سالمتي،شادكامي، آرامش، ثروت و ... بهره مند هستند؟ چرا گروه بسيار كثيري از افراد جوامع، اين همه احساس ياس، ناكامي، عدم موفقيت، بيماري و ... كرده و در نظرشان هيچ چاره و راهي براي حل مشكالتشان وجود ندارد؟ و اصوال در موفقيت ، شادكامي و خوشبختي انسانها ، عواملي چون ›› ثروت‹‹،››مليت و نژاد‹‹، ››سطح تحصيالت‹‹،››جنسيت‹‹،››مذهب‹‹،››ضريب هوشي‹‹ و ... چه نقشي بازي كرده و چقدر موثرند؟ آيا شايسته ترين و باهوش ترين انسانها لزوما آدم هاي موفقي به حساب مي آ يند يا نه؟ در نهايت ›› هدف ‹‹ چه نقشي در زندگي انسان بازي ميكند؟


نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: