پايان نامه رضايت شغلي بخش فرهنگ اصفهان

فصل اول 1- مقدمه پيروزي انقلاب اسلامينويد بخش زندگي جديدي براي بشريت شد. زندگي كه مبتني بر فرهنگ و ارزشهاي اسلامي و الهي است و جوابگوي نيازهاي

موجود

پرداختی: 10,000 تومان

توضیحات محصول

انقلاب در ايران توجه و نظر مردم و متفكران را در كشورهاي گوناگون به خود معطوف نمود. به حركت در آوردن آن چنان جمعيتي از مردم، در فقدان احزاب و گروههاي سياسي كه توان بر مي باشد. بويژه آن كه گذشته پر تلاطم تاريخ كشور مان مانع از بوجود آمدن ثبات لازم براي شكل گيري فرايندهاي تحولي و تكامل فرهنگي  را آماده مي كرد، البته واضح است كه تحول فرهنگي كاري زمان بر و توان بر مي باشد، بويژه آن كه گذشته پر تلاطم تاريخ كشورمان مانع از بوجود امدن ثبات لازم براي شكل گيري فرايندهاي تحولي و تكامل فرهنگي شده است. با توجه به چنين انتظار تاريخي براي تحول فرهنگ و توقعي كه انقلاب در زمينه تحول فرهنگي بوجود آورده از همان ابتداي پيروزي تلقي نويني از زندگي و دستيابي به هويت فرهنگي تأكيد گذارده شد. متأسفانه علي رغم اهميت اين مقوله ( دست كم از نظر مقامات عالي رتبه جمهوري اسلامي ) تاكنون دربارة اقدامات، برنامه ها وسياستهاي فرهنگي از آغاز انقلاب تاكنون تحقيق جامع و در خور توجهي صورت نگرفته است.

د رچنين شرايطي لازم است با بازخواني عالمانه، دقيق و همه جانبه اقدامات و برنامه هاي فرهنگي در طول بيست و دوسال عمر جمهوري اسلامي به تصوير روشني از  فرايند برنامه ريزي و سير تحول آن دست يابيم و آن را پايه اي براي دستيابي به الگوي مناسبي جهت برنامه ريزي فرهنگي در آينده قرار دهيم.

چنانچه برنامه ريزي را طراحي براي تغيير يا تحول فرآيندهاي واقعي زندگي از طريق بهره گيري از امكانات موجود و توانايي هاي جديد بدانيم. شرط لازم براي فعاليتهاي فرهنگي بر خوردار بودن از ويژگي هاي خاصي مي باشد. بر اين اساس و با توجه به تعدد مراكزي كه فعاليتهاي فرهنگي را بعهده دارند، در مرحلة اول بررسي ، اولويت را به بررسي سازمان و ساخت نظام ميان آنها داد كه تجلي آن در هماهنگي فعاليت آنها يا به نحو اساسي تر در برنامه ريزي آنها مي بايست قابل مشاهده باشد.

انجام چنين امري مستلزم دخالتي آگاهانه، هدفمند و سازمان يافته مي باشد و وجود نظام وتشكيلاتي منسجم كه بتواند چنين الزماتي را تدارك و تدبير نمايد بسيار لازم و ضروري است.

دست كم، مديران به سه دليل بايد به رضايت شغلي افراد و اعضاي سازمان اهميت بدهند: 1) مدارك زيادي در دست است كه افراد ناراضي سازمان را ترك مي كنند و بيشتر استعفا مي دهند، 2) ثابت شده است كه كاركنان راضي از سلامت بهتري بر خوردادند و بيشتر عمر مي كنند، 3) رضايت شغلي از كار پديده اي است كه مرز سازمان و شركت فراتر مي رود و اثرات آن در زندگي خصوصي  فرد و خارج از سازمان مشاهده مي شود. (رابينز، 1998)

يكي از جنبه هاي رضايت شغلي كه معمولاً ناديده انگاشته  مي شود رابطه آن با سلامت كارمند است. تحقيقات زيادي نشان داده است كه افراد ناراضي از شغل خود مستعد ابتلا به مرضهاي گوناگون هستند كه دامنه اين نوع بيماريها از سر درد تا بيماريهاي قلبي كشيده مي شود.

يكي از تحقيقات نشان مي دهد كه براي پيش بيني وضع فيزيكي فرد، رضايت شغلي از جمله شاخص هايي است كه به مراتب مؤثرتر از دخانيات عمل مي كند. طبق اين تحقيقات نارضايي از شغل تنها يك پديده رواني نيست. فشار رواني كه در نتيجه نارضايي بر فرد وارد مي شود مي تواند وي را مستعد و پذيراي بيماريهايي چون حمله قلبي نمايد. از نظر مديريت اين بدان معني است كه اگر عدم رضايت شغلي به افزايش غيبت و جابجايي  كاركنان منجر نشود و باز هم بايد سعي كنند كه موجبات رضايت شغلي آنان را فراهم آورند. زيرا بدين طريق هزينه هاي پزشكي و از دست دادن بي موقع كارمندان ارزشمند پائين مي آيد ( رابينز، 1998)

از ديگر تأثيراتي كه اين پديده دارد اثري است كه بر كل جامعه خواهد داشت. هنگامي كه كاركنان و اعضاي سازمان از كار خود لذت مي برند، زندگي خصوصي آنان ( در خارج از سازمان ) بهبود مي يابد. بر عكس يك كارمند ناراضي نگرش منفي را با خود به خانه خواهد برد. بعد از همه اينها مزاياي حاصل از رضايت شغلي كاركنان سازمان به همه افراد اين مرز و بوم خواها رسيد. كاركناني كه از شغل خود راضي هستند در جهت رضايت شهروندان قدم بر مي دارند. اين افراد نگرشي مثبت تر به زندگي مي دهند و از نظر رواني جامعه را سالم تر مي نمايند( رابينز، 1998)

بهره وري كه يكي از سازه هاي رضايت شغلي مي باشد و از عمده ترين مسايل هر سازماني است به طور روز افزون مورد توجه مديريت سازماني قراد گرفته است. ارزيابي كارآيي سازمانها از آن روي داراي اهيمت است كه مديريت هر سازماني را بر روند امور واقف ساخته و به اين وسيله فاصله تا هدف را اندازه گيري مي كند. بحث رضامندي شغلي كه ارتباط مستقيم و محكمي با كار آيي و بهره وري دارد مورد توجه خاص مديران مي باشد امروزه ثابت شده است هر اندازه مديران سازمانها نسبت به رضامندي شغلي و مسائلي از اين دست وقوف بيشتري داشته باشند بهتر مي توانند با برنامه ريزي منطقي علاوه بر افزايش سطح رضايت كاركنان موجبات ارتقاء بهره وري را فراهم آورند. اكثر سازمانها نيروهاي انساني كارآمد را سرمايه اي با ارزش تلقي نموده سعي در رضايت و نگهداري آنان داشته و در اين سالانه مبالغ زيادي هزينه مي كنند. در كليه مؤسسات اعم از اقتصادي، فرهنگي ، بازرگاني، صنعتي نيروي انساني عامل اصلي ادامه فعاليت مي باشد.

تحقيق در زمينه نيروي انساني گرچه از نظر سازمان اهميت دارد براي فرد محقق نيز لذت بخش است زيرا در پرتو يافته هاي آن دلايل رفتار خود و ديگران را درك كرده و افزون بر آن سير در خود و خويشتن شناسي كه در طول تاريخ مهم بوده و اكثر اديان الهي به آن توجه دارند را محقق مي سازند.

2- بيان مسأله در فایل مارکت

رضايت شغلي از مهمترين متغيرها در حيطه رفتار سازماني محسوب مي شود زيرا هر سازماني داراي اهداف مشخصي مي باشد كه فلسفه وجودي آن سازمان را تشكيل مي دهد. نيل به هدف سازمان در گرو وجود و بسيج امكانات ( سرمايه ) تجهيزات و نيروي انساني مي باشد. در اين ميان نقش نيروي انساني محوري تر و كليدي تر مي باشد زيرا اين كاركنان سازمان هستند كه با تركيب سرمايه و تجهيزات و نيروي خلاقه و ابتكار و برنامه ريزي به گونه عملي در صدد تحقق اهداف سازماني هستند. مطالعات نشان  مي دهد هر اندازه سازمان از نظر سرمايه مادي و تجهيزات و حتي برنامه ريزي قوي باشد، مادامي كه نيروي انساني با انگيزه و مجرياني با نشاط و راضي از كار در اختيار نداشته باشد امكان محقق شدن اهداف آن سازمان ميسر نخواهد بود. لاك (1976) معتقد است رضامندي شغلي ناشي از ارزيابي شغل به عنوان امري است كه رسيدن يا امكان رسيدن به ارزشهاي مهم شغلي را فراهم آورد. بنابراين فرد زماني به طور مؤثر سازمان را در جهت رسيدن به اهداف آن ياري مي كند كه ابتدا از شغل و حرفه خود راضي و خشنود باشد. از اين يكي از عوامل عمده موفقيت هر سازمان در رسيدن به اهداف خود وجود كاركنان خشنود ار كار و علاقه مند مي باشد.


نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: