کتاب معمای چین
- 50%

کتاب معمای چین

رقابتهای ژئوپلیتیک در قرن 21 و تغییر موازنه قدرت در شرق آسیا

موجود

قیمت محصول: 160,000 تومان

پرداختی: 80,000 تومان

توضیحات محصول

امروزه برخی چین را ابرقدرت شرق م ینامند؛ کشوری که م یرود نامش را در زمره یکی از کشورهایی که قواعد بازی سیاست و اقتصاد را در قرن 21 تعیین م یکنند تثبیت کند. اگر شوروی در قرن 20 عنوان ابرقدرت شرق را یدک م یکشید اما نتیجه ب یپروای یها و بلندپرواز یهای این کشور در سال 1991 نمایان شد یعنی زمانی که 15 کشور از دل ابرقدرت سابق زاده شدند.
 
اما چین با احتیاط بیشتری به پیش م یرود و رهبرانش از الگوی شوروی درس عبرت گرفت هاند. چین حتا جامه ابرقدرتی شرق را بر قامت خود کوچک م یبیند و درصدد است تا طرحی نو در سازد. نویسندگان این کتاب معتقدند که سال 2040 سالی است » قرن چین « اندازد و قرن 21 را بر تن خواهد کرد. آنها بر این باورند » هژمون « که چین از آمریکا پیشی خواهد گرفت و جامه که اقتصاد چین با نرخ رشد بالایی در حال پیشرفت است اما آمریکا به دلیل جن گهای پرهزینه در عراق و افغانستان و کسری بودجه و درگیری در بسیاری از پروند ههای جهانی عملا وارد دور های از فرسایش شده است. دقیقا بخاطر همین نگرانی بود که ترامپ ظهور کرد و سیاس تهای تاز های را در پیش گرفت.
 
برتری اقتصاد چین اکنون هم بر جهانیان ثابت شده است. چین دارای دومین اقتصاد در جهان و سومین کشور پهناور دنیا پس از روسیه و کاناداست که تقریبا با 14 کشور دارای مرز مشترک زمینی و با 6 کشور دارای مرز آبی مشترک است. این کشور با مساحتی بیش از 9 میلیون کیلومتر مربع دارای بیش از 5 هزار جزیره پراکنده در قلمرو دریائی خود است که مساحت کل آنها 80 هزار کیلومتر مربع و طول ساحلی آنها 14 هزار کیلومتراست. اقتصاد 14 تریلیون دلاری این کشور آیند های را نوید م یدهد که در آن چین م یتواند به یکی از بازیگران و معماران اصلی اقتصاد و سیاست در جهان تبدیل شود. اگر چند دهه پیش 5 کشور چین را به عنوان یک طرف تجاری به رسمیت م یشناختند اکنون بیش از 100 کشور چین را به عنوان یک شریک تجاری مهم م ینگرند. نفوذ این کشور در اقصا نقاط دنیا دیده م یشود. چین یها در راستای دور زدن کشورهای غربی مبادرت به تأسیس بانک توسعه زیرساختی آسیا کرد هاند که در IMF نقش صندوق بی نالمللی پول را برای کشورهای آسیایی و غیرآسیایی ایفا م یکند. اگر اعطای وا مهای خود شرایط خاصی را لحاظ م یکند تا بازگشت پولش تضمین شود اما چین هیچ پیش شرطی را برای اعطای وام تعیین نم یکند.
 
نویسندگان این کتاب قرن 21 را قرن چین م یدانند؛ قرنی که در آن این اژدهای آسیایی از خواب چند صد ساله برخاسته، دوران تحقیر را پشت سر گذاشته و پا در عصر عظمت گذارده است. اگر تا چند دهه پیش، این کشور در باز یهای جهانی بازیگر چندانی به حساب نم یآمد اما شرایط به گون های رقم خورده که چین دیگر قابل چشم پوشی نباشد. این کشور در بسیاری از تحولات و پروند ههای جهانی نقشی برجسته دارد و بر اساس بسیاری از آمارها، شانه به شانه آمریکا در حال حرکت است. هر جا ایالا تمتحده کنار م یکشد، چین جای این کشور را پر م یکند. به هر روی، تردیدی نیست که چین یکی از قدر تهای بزرگ جهانی است و موتور محرکه اقتصاد جهان. به نظر م یرسد قرن 21 قرن پوست اندازی قدرت هاست. احتمالا ی کگذار قدرتی از غرب به شرق صورت خواهد گرفت و این بار شرق به رهبری چین سردمدار قدرت در جهان خواهد شد.
 
الگوی چین خواه ناخواه برای کشورما نیز مورد بحث و نقد بوده است. درسا لهای اخیر در میان برخی از مسئولان و سیاستمداران، الگوی توسعه چینی برای ایران مطرح شده است. فارغ از اینکه این نسخه چقدر برای ایران عملی باشد، شناخت چین، الگوی توسعه آن و پی شبینی تحولات آینده اش، پیش نیاز مباحثات دیگر است.
 
مجموع های که پیش رو دارید متشکل از مجموعه مقالاتی است که از سوی برخی اندیشکد ههای برجسته جهانی تهیه شده است. این مجموعه متشکل از مقالاتی از موقوفه است. این دو موسسه پژوهشی از مؤثرترین » رند « برای صلح بی نالملل و موسسه » کارنگی « مراکز تحقیقاتی در حوزه سیاستگذاری و تصمی مگیری هستند و تحقیقات آنها طیف گسترد های از موضوعات از امنیت ملی آمریکا، سیاست خارجی، بررسی امور بی نالمللی تا جهان یسازی و دموکراسی، مسائل حقوقی، تجارت و سرمای هگذاری اقتصادی و غیره را شامل م یشود. این کتاب متشکل از 5 بخش است
 
بخش اول به بحث الگوی توسعه چین، تعاریف آن و مد لها و ضد مد لها م یپردازد. بخش دوم، دربرگیرنده 4 فصل که مبانی نظری و رقابت اقتصادی و نظامی میان چین و آمریکا را شامل م یشود. نویسندگان این بخش، سال 2040 را سال عبور و پیشی گرفتن چین ها، باید و نبایدها و شرایط یک توازن قدرت » امکان « از آمریکا م یدانند. این فصل به شکلی دقیق باثبات در روابط شرق و غرب را مطرح و به ارائه راهکارهایی در مورد چگونگی تواز نسازی و مدیریت بحران در شرق آسیا م یپردازد.
 
بخش سوم، متشکل از 7 فصل است که چین و نظم بی نالمللیِ لیبرالِ پساجنگ جهانی دوم، نظم چینی و نظم آمریکایی، مولف ههای این دو نظم، افول غرب و ظهور چین و مسائلی از این دست را بررسی م یکند.
 
بخش چهارم نیز متشکل از 7 فصل است که به تفصیل به تفکر هست های چین از ابتدا تاکنون پرداخته و به نقش آن در تصمی مگیر یهای کلان و استراتژیک چین م یپردازد و نقش تسلیحات هسته ای در روابط قدرت میان شرق و غرب را به تفصیل بررسی م یکند. بخش چهارم هم متشکل از 4 فصل است که به بررسی احتمال جنگ چین و آمریکا م یپردازد. اگر قرار بود این مجموعه به صورت کامل ترجمه شود کتابی م یشد بالغ بر هزار صفحه که شاید رغبت کمتری برای مطالعه آن م یبود.
 
این کتاب مجموع های است فشرده، مختصر و مفید که اطلاعات به روز و فراوانی در مورد چین، مسیر توسعه این کشور و منازعه قدرت در شرق آسیا به خواننده مشتاق ارائه م یدهد. امید که این مجموعه به کام خوانندگان خوش آید.


محصولات مشابه

نظرات

نام:
رایانامه:
پیام: